Slotsvænget 1-3 & 4

5000 Odense C

Tilsynførendes erklæring 2016/17

 

Beretning fra den tilsynsførende på Henriette Hørlücks Skole og Odense International School, skolekode 461 042, for skoleåret 2016/17.

Af Ebbe Forsberg, certificeret tilsynsførende.

 

Tilsynet er gennemført iht. lov om frie grundskoler (jf. lovbekendtgørelse nr. 1075 af 8. juli 2016, samt bekendtgørelse nr. 7 af 3. januar 2017 om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler mv.) og efter forudgående aftale med skolens leder om dets tilrettelæggelse.

 

Den tilsynsførendes opgave består i at overvære undervisningen i et omfang, der er afstemt efter skolens størrelse, og inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan inddeles i. Endvidere skal den tilsynsførende drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere, og vurdere de anvendte undervisningsmaterialers faglige og pædagogiske kvalitet. Det skal vurderes, om skolen iht. lov om frie grundskolers § 1, stk. 2 (formålsparagraffen) efter sit formål og hele sit virke forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre og udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse og kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Endelig skal tilsynserklæringen indeholde informationer om donationer til skolen.

 

Undertegnede har ved besøg den 31. oktober, den 1., den 22. og 23. november 2016 overværet undervisningen i følgende fag og emner:

 

Dansk: 9. a og 9.b

Matematik: 1. b og 9. b. Natur/teknik 4. b

Engelsk: 8. a

Billedkunst 2. b, Musik 2. klasse, Idræt 3. a+b, drenge

 

På Odense International School:

Dansk: P 3/4, P 5/6, S 7-11, S 10/11.

Science P 3/4, Art P 3/4, Geografi S 10/11, Literacy P 5/6.

 

Som ny tilsynsførende for Henriette Hørlücks Skole er det første, som springer en i øjnene, den helt særlige atmosfære, som skolens bygninger og lokaler er med til at skabe. De gamle, velholdte bygninger, som er fyldt med kunstværker og rariteter, skaber rammen om et børne- og ungdomsliv, hvor der overalt er noget at kigge på og undre sig over.

 

Hverdagen på Henriette Hørlücks Skole kan bedst beskrives som et dannelses-projekt, hvor kultur og deling af oplevelser er i centrum. Hver morgen indledes skoledagen for alle elever med morgensang og fadervor. Henrik Jørgensen og eleverne giver på skift et lille oplæg om kunst eller musik. Og emnerne spænder vidt. Den ene dag fortæller Henrik Jørgensen om Schuberts ”Die Forelle”, og den næste morgen står to piger fra 2. klasse og erklærer deres kærlighed til Hiphop-musik, hvorefter det brager løs fra højttalerne. Her lærer eleverne fra barnsben at stå frem overfor hele skolen og fortælle om den kunst og musik, de er optagede af, eller en oplevelse, som har gjort et særligt indtryk på dem.

 

Henriette Hørlücks Skole fik den 11. maj 2011 tilladelse til at oprette en afdeling, hvor undervisningssproget er engelsk. Dette førte til oprettelsen af Odense International School, som er under udbygning, og som i 2017 har godt 120 børn, hvis forældre fortrinsvis er ex-pats.

 

Lærerkollegiet tæller ansatte fra mange forskellige nationer. Langt de overvejende del af lærerkollegiet har en dansk læreruddannelse eller en akademisk uddannelse, men en del lærere kommer fra engelsk- eller fransksprogede lande. Lærerne er meget veluddannede og erfarne undervisere, hvilket blandt andet giver et højt niveau i sprogundervisningen. Lærer-diversiteten er en gevinst for undervisningen, erfarede jeg.

 

Det var stimulerende at overvære undervisningen i dansk i 9. klasse. Udgangspunktet var en novelle af Tove Ditlevsen, og undervisningsformen varierede mellem korte, strukturerede drøftelser i mindre grupper, afløst af både lærer- og elevstyrede oplæg. Alle elever deltog med interesse og engagement, og analyse og fortolkning af novellen var på gymnasialt niveau.

 

Danskundervisningen på den internationale afdeling bærer naturligt præg af, at mange af eleverne kun har været relativt kort tid i Danmark og derfor ikke behersker sproget. Der arbejdes på alle niveauer intensivt med at lære eleverne at tale, læse og skrive et sammenhængende dansk; en kæmpe udfordring, som lærerne mestrer fremragende. Skolen modtager nye elever, som hverken taler engelsk eller dansk, hvorimod andre elever taler flydende dansk.  

 

Efter at have overværet matematikundervisning i 1. og 9. klasse kan jeg konkludere, at niveauet ligger klart over, hvad man almindeligvis møder i folkeskolen. Eleverne er glade og velmotiverede, og efter en kort instruktion løser de opgaverne i arbejdshæftet og hjælper hinanden.  

 

Engelskundervisningen udføres blandt andet af lærere, som både har en britisk og en dansk læreruddannelse. Den dybe fortrolighed, som lærerne naturligt har med det britiske samfund, betyder, at eleverne får en helt særegen kulturel og sociologisk dimension i fremmedsprogsundervisningen. Ligeledes varetages undervisningen i fransk af indfødte, akademisk uddannede lærere.

 

Efter hver undervisningslektion blev valg af emne og undervisningsmaterialer drøftet med faglæreren sammen med undervisningsplanerne. Det var interessant at se, at især lærere med engelsk- og fransksproget baggrund arbejdede med undervisningsplaner, som ned til hver enkelt lektion detaljeret beskrev undervisningsmålene. Således underviser man på internationale skoler i hele verden.

 

Foruden at have fulgt undervisningen i 4 dage og overværet godt 20 lektioner fik jeg lejlighed til at give et oplæg om tilsynsopgaven ved et lærerrådsmøde, ligesom jeg har deltaget i ledermøder både for den danske og den internationale afdeling. Jeg har interviewet en række elever i begge afdelinger om deres syn på skolen og kvaliteten af undervisningen. Alle elever giver samstemmende udtryk for, at de er meget glade for skolen og lærerne, og at der er en imødekommende og tryg stemning i klasserne og pauserne. Mange lærere har høj anciennitet, og en del familier har søgt skolen i flere generationer. Det er således mit klare indtryk, at skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering på enhver måde står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

Henriette Hørlücks Skole er optaget af at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Gennem en lang række aktiviteter i og på tværs af klasserne styrkes elevernes demokratiske dannelse og kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Elevrådet udgøres af en pige og en dreng fra hver af klasserne i 6. – 9. årgang, og dets opgave består blandt andet i at arrangere en fest for eleverne fra 0. – 5. årgang. Elevrådet beslutter, hvad overskuddet fra festen skal gå til. Alle elever kan vælge et emne til morgensamlingen. Hvis resten af klassen stemmer for, står eleven foran hele skolen og taler, uanset alder. Alle elever i 1. og 2. årgang har en ugentlig fortælletime, hvor Henrik Jørgensen blandt andet gennemgår den græske og nordiske mytologi og det danske samfunds rødder.

 

Skolens resultater ved 9. klasses prøverne ligger betydeligt over gennemsnittet, og alle elever er i ungdomsuddannelse efter afslutningen af grundskoleforløbet. Det kan oplyses, at skolen i regnskabsårene 2015 og 2016 ikke har modtaget donationer. Skolen følger folkeskolens fælles mål.

 

Virum, den 28. marts 2017.

 

Ebbe Forsberg