Slotsvænget 1-3 & 4

5000 Odense C

Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020:

 

1. Skolens navn og skolekode

Skolekode: 461042

Skolens navn:

Henriette Hørlücks Skole

 

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Ebbe Forsberg  

 

2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet undervisningen, på de enkelte datoer.

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 

Dato

Klasse

Fag

Fagområde

Tilsynsførende

28-10-2019

6. klasse

Dansk

Humanistiske fag

Ebbe Forsberg  

28-10-2019

5. klasse

Engelsk

Humanistiske fag

Ebbe Forsberg  

28-10-2019

8. klasse

Engelsk

Humanistiske fag

Ebbe Forsberg  

28-10-2019

9. klasse

Matematik

Naturfag

Ebbe Forsberg  

28-10-2019

7. klasse

Tysk

Humanistiske fag

Ebbe Forsberg  

28-10-2019

3. klasse

Dansk

Humanistiske fag

Ebbe Forsberg  

28-10-2019

1. klasse

Matematik

Naturfag

Ebbe Forsberg  

28-10-2019

6. klasse

Matematik

Naturfag

Ebbe Forsberg  

29-10-2019

1. klasse

Science

Naturfag

Ebbe Forsberg  

29-10-2019

6. klasse

Science

Naturfag

Ebbe Forsberg  

29-10-2019

8. og 9. klasse

Dansk for tosprogede

Humanistiske fag

Ebbe Forsberg  

29-10-2019

1. - 4. klasse

Musik

Praktiske/musiske fag

Ebbe Forsberg  

29-10-2019

3. klasse

Engelsk 

Humanistiske fag

Ebbe Forsberg  

 

 

(Literacy)

 

 

29-10-2019

3. klasse

Science

Naturfag

Ebbe Forsberg  

29-10-2019

9. klasse

Tysk

Humanistiske fag

Ebbe Forsberg  

 

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Det er altid en stor fornøjelse at besøge Henriette Hørlücks Skole. Der er fem skolebygninger, hver med sit karakteristiske præg, og de er alle fyldt med livsglade børn/unge og dedikerede lærere og pædagoger. Som gæst kan det være lidt af en labyrint at finde rundt i, men for børn og unge må det være pragtfuldt altid at kunne finde et hjørne eller en afsides gang, hvor man kan lege eller snakke i fred. Eller bare gemme sig lidt. 

Overalt møder øjnene gamle plakater, figurer, malerier og alskens tingeltangel. Det visuelle indtryk er meget stærkt og med til at sætte dagsordenen for skolens virksomhed: kærlighed til kunst, kultur og historie samt klassisk dannelse. Samtidig er skolen meget orienteret mod moderne teknologi og har tætte bånd til de lokale high tech-virksomheder indenfor blandt andet robotteknologi.

I år var tilsynet planlagt således, at lærerne ikke på forhånd vidste, hvilke klasser der fik besøg, omend datoerne for tilsynet var dog kendt på forhånd. Nogle klasser havde et tilsyn, der varede en lektion, medens andre klasser kun blev besøgt i kortere tid. På den måde kom jeg ud til flere klasser og fik et bredere indtryk af undervisningen. Jeg har drøftet undervisningsplaner samt valg af undervisningsmaterialer med lærerne. I en analyse af grundskolernes undervisningseffekt ligger Henriette Hørlücks Skole flot set på baggrund af, at en del elever har en fremmedsproglig baggrund. Praktisk talt alle eleverne fortsætter på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse, ofte efter et ophold på ungdomsskole eller studieophold i udlandet.

Der er altid mange spændende aktiviteter på skolen. Under mit besøg var der et meget tankevækkende foredrag  om klimaforandringerne af professor Sebastian Merrild, som er tidligere elev på skolen. Etableringen af Odense International School har haft en gunstig indflydelse på hele skolens virksomhed, idet der er blevet ansat mange lærere med international uddannelse og erfaring. De internationalt uddannede lærere underviser også på skolens danske afdeling, hvilket er med til at give et særdeles frugtbart og mangfoldigt pædagogisk miljø. Skolens tætte samarbejde med Odense Musikskole samt de mange aktiviteter med besøg af foredragsholdere og gæstelærere gør skoledagene levende og meget inspirerende for eleverne. Jeg overværede en elevkoncert, hvor alle 130 elever, der modtager undervisning i Odense Musikskole, var i sving på en gang. Således er aktivitetsplanen spækket med spændende og indholdsrige aktiviteter for alle elever. Skolen har med overtagelsen af bygningen i Slotsgade, som rummer eleverne fra 7. - 9. årgang samt en række faglokaler, foretaget et stort spring fremad. I dette skoleår er samtlige naturfagslokaler i Slotsgade blevet gennemgribende renoveret. Alle faglokaler i geografi, biologi, fysik og kemi er helt nyindrettet og forsynet med nyt udstyr. Henriette Hørlücks Skole summer af spændende aktiviteter hver dag fra morgen til eftermiddag.

I klasserne bliver man mødt med interesse og venlighed. Det overordnede indtryk af den daglige undervisning er meget positivt. Lærerne er rutinerede og engagerede, og alle elever synes at være optagede af stoffet. Jeg ser en god variation i undervisningsformer og -metoder.

Under Henrik Jørgensens dygtige ledelse er Henriette Hørlücks Skole blevet en særdeles attraktiv grundskole med et vidtspændende undervisningstilbud, og på få år er der opbygget en anerkendt international skoleafdeling, Odense International School med knap 180 elever, til gavn for alle expats i Odenseområdet.

 

3.  Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?

Nej

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale, dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk.

 

3.1 Hvis nej: Har skolen fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk af undervisningsministeren, jf.  lov om friskoler og private grundskoler m.v.  § 2 stk. 3

Engelsk

 

3.1 Uddybning

På skolens internationale afdeling, Odense International School, er undervisningssproget engelsk, men alle internationale elever undervises i dansk og opnår gode resultater.

4. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 

4.1 Uddybning

Undervisningen i de humanistiske fag er præget af mangeårige traditioner og stærke humanistiske værdier. Skolens leder underviser i indskolingen i antikkens og den nordiske mytologi. De klassiske myter om aser og jætter er blevet genfortalt på skolen i generationer. Skolen følger forenklede fælles mål og har på hjemmesiden præciseret, hvordan og i hvilke fag og emner man afviger fra fælles mål. Årsplaner og undervisningsplaner i de enkelte fag er velbeskrevne.

 

5. Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 

5.1 Uddybning

De senere år har budt på en stærk satsning og opprioritering af det naturfaglige område. Faglokalerne i natur/teknik, geografi, biologi og fysik/kemi er alle blevet renoveret og opgraderet, samtidig med at der tilbydes undervisning i robotteknik og automation, og der er et tæt samarbejde med lokale tech-virksomheder og Syddansk Universitet. Lærerne er meget veluddannede, og flere har en videreuddannelse eller en universitetsuddannelse. Undervisningsplanerne i natur/teknik er opgraderet.

 

6. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? 

Ja

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 

6.1 Uddybning

De praktisk-musiske fag er begunstiget ved det stærke fokus, som skolen har på alle former for kunst. I 7. -8. klasse udbydes obligatorisk valgfag i enten design og teknologi eller i musik. Begge valgfag afsluttes med obligatorisk prøve.

 

7. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? 

Ja

 

7.1 Uddybning

Jeg har fulgt undervisningen i 3. og 6. klasse samt dansk for tosprogede i 8. -9. klasse. Alle steder kvalificeret og velstruktureret undervisning med god elevkontakt. Års- og undervisningsplaner samt undervisningsmidler blev drøftet med lærerne. Prøveresultaterne er meget fine.

 

8. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? 

Ja

 

8.1 Uddybning

Matematikundervisningen er levende og varieret. I lektionerne ser jeg interesserede elever, der løser opgaver på differentieret niveau, og som efter lærerens instruktion arbejder sammen i mindre grupper. Undervisningsplaner og prøveresultater er tilfredsstillende. Som en del af undervisningen i matematik i 4. - 6. klasse lærer eleverne kodning, Micro:Bit, se www.micobit.org.

 

9. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

 

9.1 Uddybning

Skolens internationale afdeling samt de mange lærere med international baggrund betyder, at undervisningen i engelsk er på et højt niveau, hvilket også dokumenteres, når man overværer lektionerne. 

 

10. Fører skolen til prøve i historie? 

Ja

 

10.3 Uddybning

Den historiske dannelse står i centrum for skolens humanistiske tradition. Alle elever undervises i oldtidens sagn og myter, og der undervises også i lokalhistorie og industrihistorie. Skolens bygninger og udsmykning viser i dagligdagen tilknytningen til historien.

 

11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

Ja

 

11.1 Uddybning

Det er min klare opfattelse, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering  på alle punkter står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. I indskolingen udfoldes store bestræbelser på at lære alle elever at læse, skrive og forstå dansk uanset deres sproglige forudsætninger. Hovedparten af eleverne kommer fra hjem med veluddannede forældre, der bakker op om skolen og lærerne. Elevernes resultater ved den interne evaluering og prøveresultaterne efter 9. klasse er særdeles tilfredsstillende. Hertil kommer, at der i 1. og 2. klasse er tolærerordning i det store flertal af lektionerne.

 

12. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre?

Ja

 

12.1 Uddybning

Den daglige morgensamling er et fint eksempel på, hvordan eleverne forberedes til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Her kan alle give deres besyv med, og fra eleverne er helt små, står de frem foran hele skolen og begrunder valget af en sang/video eller fortæller om en  oplevelse. Der er en stor oplevelse at se elever ned til 1. klasse fremføre og begrunde deres valg. De mindste må stå på en trappestige for at blive set. Ligeledes synger man morgensang hver dag og beder Fadervor. Hver fredag er mikrofonen åben for alle børn uanset alder. På den måde vænnes børnene til, at alles meninger har ligeværd og skal respekteres.

 

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

 

13.1 Uddybning

Både i undervisningen i de enkelte fag og  på skolens talrige temadage og ved fællesarrangementer inviteres eleverne til at ytre sig og til aktiv deltagelse i debatter og beslutningsprocesser. Et meget konkret eksempel på aktiv deltagelse er lejrskolen på FDFs friluftscenter "Sletten" ved Himmelbjerget, som sidste gang fandt sted i august 2019. Hvert fjerde år drager alle elever og ansatte, i alt ca. 700 personer, på en fire dages lejrskole, hvor de små elever sover i hytter, medens de større sover i telte. Her laves lege og konkurrencer på tværs af alder og klasser, og der afholdes "olympiske lege", hvor alle hold sammensættes på tværs af alder, klasser og køn.

 

14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder?

Ja

 

14.1 Uddybning

MUN (Model United Nation er den officielle betegnelse) foregår over tre dage på tværs af afdelingerne, dvs. 8. - 9. klasse samt S8-S11. Det er en slags mini FN-topmøde, hvor eleverne lærer at lave FN-arbejde. Eleverne inddeles i grupper, og hver gruppe vælger et medlemsland, hvis interesser og synspunkter de skal repræsentere. Opgaven er derefter at finde ud af, hvordan man lobbyer for en sag i en international organisation;  eksempelvis for afskaffelse af fossilt brændstof, eller fordi man ønsker at sætte fokus på børnesoldater. Emnedagene slutter med en generalforsamling, således  som i det virkelige FN, og her kommer de enkelte landes forslag til afstemning, og man vinder eller taber sin sag. Det er meget motiverende for eleverne at lære om international politik på et meget konkret niveau. Læs mere om Model United Nations på www.danmun.dk

 

15. Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

 

15.1 Uddybning

Eleverne giver udtryk for, at de aldrig selv har oplevet, eller hørt om andre, som blev diskrimineret på grund af køn, nationalitet eller etnicitet.

 

16. Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde deres fælles interesser vedrørende skolen?

Ja

 

16.1 Uddybning

Skolen har to elevråd, et med en repræsentanter fra 1. - 5. klasse, og et med en repræsentanter fra 6. - 9/10. 

klasse. Elevrådet forestår en skolefest og et julearrangement, og de har givet fine input til renovering af skolegården. Eleverådet har ligeledes taget initiativ til et projekt med genbrug af papir.

 

18. Donationer. Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator?

Nej

 

19. Tilsynets sammenfatning

Det har været et meget travlt og anderledes år for Henriette Hørlücks Skole, således som det har været for de allerfleste grundskoler i Danmark. Året igennem har der været store vedligeholdelses- og renoveringsarbejder, i Badstuen er salen blevet renoveret, og bygningen i Slotsgade bliver løbende opgraderet. Covid-19 sendte lærere og elever hjem, og lærerne kom i en stejl læringskurve med hensyn til brug af it. Som tilsynsførende har jeg løbende kunnet følge med i ledelsens og lærernes initiativer, og jeg har gennemset hele korrespondancen med personale og forældre. Skolen har fået mange positive tilbagemeldinger fra forældrene angående hjemmeundervisningen, og erfaringerne fra forårets hjemmeisolation vil givetvis bevirke, at dele af skolens pædagogik vil blive tænkt om. Alle elever er tilbage på skolen, men dog således, at de yngste elever undervises om 

formiddagen og de ældste om eftermiddagen. Det er min klare opfattelse, at skolen vil komme styrket ud af forårets udfordringer.

Henriette Hørlücks Skole er en institution med mange nye og spændende initiativer, således som jeg har søgt at beskrive det i denne rapport. Som skolens tilsynsførende er det et stort privilegium at være vidne til de dygtige medarbejderes indsats.