Slotsvænget 1-3 & 4

5000 Odense C

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/19:

 

1.  Skolens navn og skolekode

Skolekode: 461042

Skolens navn: Henriette Hørlücks Skole

 

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende: 

Ebbe Forsberg

 

2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet undervisningen, på de enkeltedatoer.

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 

Dato

Klasse

Fag

Fagområde

Tilsynsførende

05-12-2018

5. & 6. klasse

Science

Naturfag

Ebbe Forsberg

05-12-2018

4. klasse

Engelsk

Humanistiske fag

Ebbe Forsberg

05-12-2018

7. klasse

Global Perspectives

Humanistiske fag

Ebbe Forsberg

05-12-2018

6. klasse

Science

Naturfag

Ebbe Forsberg

05-12-2018

4. klasse

Dansk

Humanistiske fag

Ebbe Forsberg

06-12-2018

4. klasse

Musik

Praktiske/musiske fag

Ebbe Forsberg

06-12-2018

8. klasse

Dansk

Humanistiske fag

Ebbe Forsberg

06-12-2018

3. klasse

Engelsk

Humanistiske fag

Ebbe Forsberg

06-12-2018

6. klasse

Matematik

Naturfag

Ebbe Forsberg

06-12-2018

5. & 6. klasse

Dansk

Humanistiske fag

Ebbe Forsberg

06-12-2018

8. klasse

Matematik

Naturfag

Ebbe Forsberg

 

2.1  Beskrivelse aftilsynsbesøg

Henriette Hørlücks Skole grundlagt i 1870. Den ligger i centrum af Odense i smukke gamle lokaler. På Slotsvænget huser 3 bygninger de yngste elever, Badstuen ved Vestre Stationsvej rummer Odense International School og fritidsordningen, og 7. – 10. klasses elever samt faglokaler i naturfagene befinder sig bygningen på Slotsgade. Skolen har 640 elever, heraf 170 på den internationale afdeling, og der er godt 43 lærerårsværk.

 

Skolens ledelse med skoleleder Henrik Jørgensen og international leder Johanne Skaanes-Allo i spidsen er både veluddannet og kompetent. Lærerne har vidt forskellig baggrund og nationalitet, og selv om et flertal af lærerne har en dansk læreruddannelse og/eller en akademisk uddannelse, kommer en del lærere fra engelsk- eller fransksprogede lande. Fælles for dem alle er, at de er meget erfarne undervisere, hvilket både sprog- og naturfag har særlig gavn af. Musiklærere med konservatorieuddannelse og billedkunstlærere, der er udøvende kunstnere, er med til at give undervisningen en særlig kant. Skolen opfattes af lærerne som en attraktiv arbejdsplads.

 

De fem skolebygninger, hvoraf overbygningen ligger i nogen afstand fra de øvrige, indeholder mange klasse- og faglokaler af vidt forskellig størrelse, udseende og alder. Fælles for dem alle er, at de er udsmykket med kunst, grafik og gamle genstande, så skolen umiddelbart kan minde mere om et købstadsmuseum end om en skole. Det må være meget stimulerende for en elev at træde ind i en helt anden verden, hvor der altid er noget smukt, spændende eller anderledes at kigge på. Det visuelle indtryk af skolen er stærkt.

 

Det er min klare opfattelse, at skolens indretning sætter et direkte aftryk på eleverne. I de yngste klasser er de omgivet af malerier, litografier, fotografier, tegninger, skulpturer, gamle brugsgenstande; kunst og kitsch i en finurlig blanding. Der er stof til mange timers undren. Karakteristisk nok er alle genstande frit tilgængelige, men intet af det forsvinder eller bliver revet ned og går i stykker.

 

Hver skoledag indledes med morgensang og Fadervor. Der er den danske sangskat fra højskolesangbogen, som eleverne lærer, og efter Fadervor er ordet frit til meddelelser og musikønsker. Hver fredag morgen kan enhver elev gå op til mikrofonen og fortælle, hvad vedkommende har på hjerte. På den måde lærer man at acceptere forskellighed og at respektere ligeværdighed, uanset alder eller interesser.

 

3. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfagundtaget?

Ja

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale, dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk.

 

3.1  Uddybning

Skolen fik den 11. maj 2011 tilladelse til at oprette en engelsksproget afdeling, Odense International School. Afdelingen er nu fuldt udbygget med 170 elever fra 0. - 9. skoleår, alle med baggrund i mange forskellige sprog og nationaliteter. I den dansksprogede afdeling er undervisningssproget dansk, sprogfag undtaget.

 

 

4. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskole

 

        Ja

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 

4.1  Uddybning

Undervisningen i fremmedsprog prioriteres meget højt og varetages så vidt muligt af lærere med sproget som modersmål. Hvert år afholdes temadage i Model United Nations, hvor geografi, samfundsfag og historie går sammen om et globalt emne med relation til FN.

 

5. Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med,hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

        Ja

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 

5.1 Uddybning

I dette skoleår er alle naturfagslokaler under renovering og nyindretning. Der er oprettet et særligt fag "Teknologi og design" på 5. og 6. klassetrin, hvor skolen blandt andet samarbejder med lokale producenter af robotter. Skolen samarbejder med Syddansk Universitets Institut for Matematik og Datalogi om en systematisk indsats for at udvikle undervisnings- og læringspraksis i STEM-fagene (en forkortelse for Science, Technology, Engineering & Mathematics - anvendes i en dansk sammenhæng om fagene matematik, fysik, kemi, biologi, geografi, informatik og teknologi).

 

6. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

        Ja

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 

6.1  Uddybning

 

Flere billedkunstlærere er både læreruddannede og samtidig udøvende kunstnere. Hvert år udstiller eleverne deres produkter på en stor og meget besøgt udstilling på skolen. Undervisningen i musik afsluttes med en forårskoncert med elevoptræden. Skolen har et tæt samarbejde med Odense Musikskole, og 85 elever modtager undervisning i instrumenter.

 

 

7. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

 

7.1 Uddybning

På baggrund af tilsyn og prøveresultater vurderes standpunktet som særdeles tilfredsstillende.

 

8. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

        Ja

 

8.1 Uddybning

På baggrund af tilsyn og prøveresultater vurderes standpunktet som særdeles tilfredsstillende.

 

9. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

 

9.1 Uddybning

Skolen er en profilskole for engelsk sprog og kultur. Der er oprettet en semi-international linje, hvor engelsk supplerer dansk som førstesprog. 50 elever med særlige forudsætninger fordelt på 0. - 9. klasse tager en IGCSE i engelsk samtidig med at de gennemfører de almindelige 9. klasses prøver. Undervisningen i engelsk varetages på hele skolen udelukkende af lærere, der har engelsk som modersmål. Tilsynet konstaterer, at niveauet i den daglige undervisning er meget tilfredsstillende. Resultaterne ved 9. klasses prøverne samt i Cambridge International Examinations er også fine.

 

10. Fører skolen til prøve i historie?

Ja

 

10.1 Uddybning

 

I overbygningen afholdes temadage med emner, der dækker fagene historie, samfundsfag og geografi.

 

11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

Ja

 

11.1 Uddybning

Det samlede undervisningstilbud står ud fra en helhedsvurdering bestemt mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Lærerne er veluddannede og eleverne interesserede og motiverede. Prøveresultaterne er særdeles gode.

 

12. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre?

Ja

 

12.1 Uddybning

Skolen deltog i skolevalg 2019. Undervisningen i samfundsfag har haft valg til EU og Folketinget som tema. Den internationale afdeling modtager op til 50 nye elever hvert år, og der er et stort og bevidst fokus på at forberede alle eleverne på at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, da mange elever ofte kommer fra kulturer og samfund, hvor børn og unges stemmer kun sjældent bliver hørt. Derfor tilrettelægges al undervisning med særligt sigte på at udvikle elevernes medindflydelse. De internationale elever bliver positivt overraskede over, at en skole er andet end undervisning og prøver. Der afholdes jævnligt klassemøder, hvor eleverne drøfter alle de større og mindre udfordringer, som samværet giver.

 

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

 

13.1 Uddybning

I en skole med mange internationale elever er det tvingende nødvendigt med en meget tydelig pædagogik i forhold til elevernes demokratiske dannelse. I forbindelse med tilsynet har jeg interviewet elever fra den internationale afdeling, og de gav udtryk for stor tilfredshed med både undervisningens faglige indhold, det sociale samvær og lærernes engagement. Skolens klare krav til eleverne om, at de skal tage ansvar, arbejde selvstændigt og deltage i forpligtende beslutningsprocesser er i første omgang uvant, men det styrker elevernes interesse og engagement.

 

14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder?

        Ja

 

14.1 Uddybning

Der er et særligt fokus på undervisningen i børns rettigheder og menneskerettighederne generelt. Hvert år

afholdes der 3 temadage om arbejdet med menneskerettigheder i FN. Konkret arbejdes der meget intensivt på at

forbedre elevernes trivsel med særlige antimobbeprogrammer, som man kan læse nærmere om på skolens

hjemmeside.

 

15. Er der kønsligestilling på skolen?

        Ja

 

15.1 Uddybning

Ved klassedannelsen optages lige mange piger og drenge i hver klasse. I rekrutteringen af personale tilstræbes en ligelig kønsfordeling. I gruppe- og projektarbejde arbejder piger og drenge sammen på alle klassetrin.

 

16. Har skolens elever dannet elevråd eller varetagere leverne på anden demokratisk måde deres fælles interesser ved rørende skolen?

        Ja

 

16.1 Uddybning

Skolens elevråd består af en pige og en dreng fra 3. - 9. klasse. I det forløbne år har elevrådet været meget aktivt. Det har udarbejdet et glimrende forslag til sortering af skolens affald, der er anskaffet skoleskabe til de ældste elever, toiletfaciliteterne er forbedret og legepladsen fornyet. Alt sammen efter ønske fra elevrådet, der også har ansvaret for planlægning og afvikling af skolefesterne.

 

18. Donationer

 

Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator?

 

        Nej

 

18.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusive moms i forbindelse med donatorer, der har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms. Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.

 

Navn X

Adresse X

Beløb i kroner 0,-

 

19. Tilsynets sammenfatning

Henriette Hørlücks Skole har de senere år gennemgået en meget stor udvikling, dels med etableringen af den internationale afdeling, og dels med indvielsen af en ny bygning og deltagelse i alle mulige former for projekter og samarbejder. Det er en farverig, spændende skole med stor diversitet, og den repræsenterer på mange områder al den udvikling og det initiativ, som det moderne Danmark sukker efter. Det kommende skoleår står i konsolideringens tegn.

 

 

 

 

Tilsynførendes erklæring 2017/18

 

Beretning fra den tilsynsførende på Henriette Hørlücks Skole og Odense International School, skolekode 461 042, for skoleåret 2017/18.

 

Af Ebbe Forsberg, certificeret tilsynsførende.

 

Tilsynet er gennemført iht. lov om frie grundskoler (jf. lovbekendtgørelse nr. 30. af 12. januar 2018), samt bekendtgørelse nr. 1653 af 19. december 2017 om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler mv. og efter forudgående aftale med skolens leder om dets tilrettelæggelse.

Undertegnede har ved besøg den 5. og 6. marts samt 12. og 13. marts 2018 overværet undervisningen i følgende fag og emner:

 

Dansk: 1. klasse, Matematik: 3. klasse, 7. klasse, 9. klasse, 

Science 1. klasse, 7/8. klasse, Engelsk: 9. klasse, Historie 8. klasse, 

Billedkunst 5. klasse, Musik 3. klasse, (valgfag) 8. klasse, 

Anskuelsestime: 1. klasse

 

Henriette Hørlücks Skole er grundlagt i 1870. Skolen ligger i centrum af Odense i smukke og særprægede gamle lokaler. 3 bygninger på Slotsvænget huser de yngste elever, Badstuen ved Østre Stationsvej rummer Odense International School, og 7. – 10. klasses elever samt faglokaler i naturfagene findes i den nyerhvervede bygning på Slotsgade. Henriette Hørlücks Skole fik den 11. maj 2011 tilladelse til at oprette en engelsksproget afdeling, Odense International School, som har godt 130 elever af mange forskellige nationaliteter. I alt er der 600 elever og godt 60 lærere/pædagoger.

 

Skolens ledelse med skoleleder Henrik Nannestad Jørgensen i spidsen er både veluddannet og særdeles kompetent. Lærerne har vidt forskellig baggrund og nationalitet, og selv om den overvejende del af lærerne har en dansk læreruddannelse og/eller en akademisk uddannelse, kommer en del lærere fra engelsk- eller fransksprogede lande. Fælles for dem alle er, at de er meget erfarne undervisere, hvilket både sprog- og naturfag har særlig gavn af. Musiklærere med konservatorieuddannelse og billedkunstlærere, der er udøvende kunstnere, er med til at give undervisningen en særlig kant. Flertallet af lærerne har været ansat i mange år.  

 

De fem skolebygninger er med til at give Hørlücks Skole et særpræg, som adskiller den fra snart sagt alle andre skoler. Umiddelbart er det som at træde ind i et museum for gammelt legetøj og snurrepiberier, hvor man falder i staver over alle de genstande og kunstværker, der findes overalt. Der henvises til billederne på skolens hjemmeside.

 

Det er min klare opfattelse, at skolens indretning sætter et direkte aftryk på eleverne. I de yngste klasser er de omgivet af malerier, litografier, fotografier, tegninger, skulpturer, gamle brugsgenstande; kunst og kitsch i en finurlig blanding. Der er stof nok til mange timers undren. Karakteristisk nok er alle genstande frit tilgængelige, men der er ikke noget der forsvinder eller bliver revet ned og går i stykker. 

 

Hver skoledag indledes med morgensang og Fadervor. Der er den danske sangskat fra Højskolesangbogen, som eleverne lærer, og efter Fadervor er ordet frit til meddelelser og musikønsker. Hver fredag morgen kan enhver elev gå op til mikrofonen og fortælle, hvad vedkommende har på hjerte. På den måde lærer man at acceptere forskellighed og at respektere ligeværdighed, uanset alder eller interesser.  

 

Et betydningsfuldt led i skabelsen af et fælles dannelsesprojekt er undervisningen i anskuelse/fortælling i 1. og 2. klasse. Her genfortæller skoleleder Henrik Jørgensen blandt andet Iliaden, Odysseen og de bedste historier fra den græske og nordiske mytologi. Jeg overværede en drabelig genfortælling af historien om Odin, der stjal Suttungs mjød. Odins bedrifter og handlekraft vakte stor begejstring hos eleverne i 1. klasse, som var lutter øren medens de tegnede guder og jætter. 

På Henriette Hørlücks Skole har man har valgt at koble undervisningen af elever med særlige udfordringer sammen med et generelt trivselsarbejde ud fra en vision om, at børnenes trivsel er fundamentet for udvikling og læring. Blandt andet for at modvirke mobning fokuserer skolen på at opbygge trygge og tillidsfulde klassemiljøer. Gennem skoleforløbet deltager alle elever i tre programmer. I indskolingen ”Fri for mobberi” primært som klasselærerarbejde. I 1., 3. og 6. klasse gennemgår eleverne et såkaldt ART-forløb (aggression replacement training), hvor træning i sociale færdigheder kombineres med samarbejdsøvelser og trivselsaktivi-teter. I 7. - 9. klasse arbejdes ud fra MOT-programmet. Det handler om mod til at leve, mod til at sige nej og mod til omsorg. Der er ansat en koordinator med en særlig uddannelse til at forestå og supervisere disse programmer. Knap 15 % af skolens elever modtager støtteundervisning eller særlig tilrettelagt undervisning i kortere eller længere perioder. Eleverne screenes bl.a. for dyslexi, og en såkaldt læse- og matematikklub for elever fra 1. - 3. klasse er åben 4 gange om ugen. Det samme gælder lektiecafeen, der primært er beregnet på elever fra mellemtrin og overbygning. 

 

Jeg overværede undervisningen i dansk i begge 1. klasser. Timerne indledes i en rolig og meget tryg stemning med protokol og samtale om dagens program. I den ene klasse var temaet strukturen i det klassiske eventyr, og hele klassen deltog med liv og lyst. Det var tydeligt, at de allerede kendte de fleste eventyr, og de gjorde mange træffende iagttagelser. I den anden klasse øvede eleverne staveord. Undervisningen var meget afvekslende med oplæg fra læreren, løsning af opgaver i mindre grupper og ord- og stavelege kombineret med fysisk aktivitet. Eleverne var glade, nysgerrige og meget ivrige deltagere i aktiviteterne. 

 

Matematikundervisningen blev fulgt på 3., 7. og 9. klassetrin. Karakteristisk for undervisningen er at lærerne er meget omhyggelige med at sikre, at alle eleverne deltager aktivt og forstår problemstillingerne. Undervisningen omhandlede klassiske matematiske temaer som funktioner, vinkler etc. Både metodisk og didaktisk fungerede timerne fint, og eleverne var gode til at stille spørgsmål om det, de ikke umiddelbart forstod.

 

Interessant og tankevækkende var det at overvære en time i P1 (svarende til bh.klasse) i den internationale afdeling. Her skulle eleverne lære om forskellige materialer, plastic, træ, metal, osv. Hver elev skulle føle på en genstand i en pose og derudfra bestemme, hvilket materiale den var lavet af. Af klassens 14 elever kunne 4 af dem hverken tale engelsk eller dansk, da de kom på skolen i august 2017. Som klasselærer i primary school står man overfor en enorm opgave: eleverne skal lære at arbejde sammen, lære engelsk, lære dansk, lære at læse og skrive, lære at lære. Også her er lærerne særdeles kompetente, rutinerede og meget omsorgsfulde, alt i alt yder de en imponerende indsats.

 

Endelig deltog jeg i en bred vifte af undervisning i udskolingen, både i den danske og den internationale afdeling. Bygningen i Slotsgade danner en fremragende ramme om de ældre elevers undervisning, og faglokalerne er udstyret meget fint. I English i S9 blev digtet ”Digging” af Seamus Heaney gennemgået begavet og velstruktureret. Et flertal af lærerne i overbygningen er meget veluddannede og har kvalifikationer til at undervise på gymnasialt niveau, og det er en fornøjelse at overvære undervisningen.

 

I 2. klasse deltog jeg i opførelsen af en musical, der byggede på Odysseen. Det var et projekt, som klassen havde arbejdet på i ugevis, og det var spændende at se deres entusiasme og glæde ved at optræde. Billedkunst i 5. klasse var en af elevernes favoritter, her sad de rundt om bordet og talte lavmælt med hinanden, medens de tegnede logoer og symboler. Det var en kreativ pause fra læsefagene. I musik valgfag 8. klasse lærte eleverne samspil, og de øvede til en optræden ved forårskoncerten. P5/6 tog på besøg i Ungdomshuset i Nørregade, hvor der var faciliteter til at udstyre trøjer med logoer, som eleverne selv havde designet og printet. 8. klasse havde i faget historie tema om Odenses store industrivirksomheder, og her lavede eleverne oplæg om Odense Stålskibsværft, Albani, Sukker-fabrikkerne og betydningsfulde virksomheder fra den lokale erhvervshistorie.

 

Foruden at have fulgt undervisningen i 4 dage og overværet 14 lektioner har jeg holdt møde med skolens ledergruppe, enkelte lærere, special- og trivselskoordi-natoren samt talt med en række elever om deres syn på skolen, lærerne og undervisningen. Alle elever giver udtryk for, at de er meget glade for skolen og lærerne, og at der er en imødekommende og tryg stemning i klasserne og pauserne.

 

Henriette Hørlücks Skole er optaget af at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Gennem en lang række aktiviteter i og på tværs af klasserne styrkes elevernes demokratiske dannelse og kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Elevrådet udgøres af en pige og en dreng fra hver af klasserne i 6. – 9. årgang, og dets opgave består blandt andet i at arrangere en fest for eleverne fra 0. – 5. årgang. Elevrådet beslutter, hvad overskuddet fra festen skal gå til. 

Skolens resultater ved 9. klasses prøverne ligger flot over gennemsnittet, og alle elever er i ungdomsuddannelse efter afslutningen af grundskoleforløbet. 

 

Afslutningsvis kan jeg bekræfte, at jeg har overværet undervisningen i et omfang, der er afstemt efter skolens størrelse, og inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan inddeles i. Endvidere har jeg drøftet indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurderet de anvendte undervisningsmaterialers faglige og pædagogiske kvalitet. Det er min vurdering, at elevernes standpunkt i dansk, engelsk og matematik er særdeles tilfredsstillende, og at skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Jeg har også konstateret, at skolen jf. friskolelovens § 1, stk. 2 (formålsparagraffen) efter sit formål og hele sit virke forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre og udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse og kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Undervisningssproget er dansk bortset fra undervisningen i sprogfag samt på den internationale afdeling. Endelig har skolens ledelse over for mig bekræftet, at skolen ikke i indeværende regnskabsår har modtaget donationer.

 

Såvel Henriette Hørlücks Skole som Odense International School er særdeles veldrevne afdelinger med en både kompetent og meget ambitiøs ledelse. Skolen forener en klassisk dansk privatskoletradition med et internationalt og globalt perspektiv. Fundamentet er en humanistisk skoletradition, hvor kunst, fortællinger og demokratisk dannelse er i højsædet, men samtidig lærer eleverne at flyve med droner og færdes hjemmevant i robotvirksomheder. Det er en unik skole.

 

Virum, den 10. april 2018

 

Ebbe Forsberg