Slotsvænget 1-3 & 4

5000 Odense C

Nyhedsbrev juni 2020

                                                                           

Kære forældre

 

Det er normalt at være unormal på Hørlücks Skole. Sådan har det næsten altid været. Det betyder, at vi i dag rummer stor forskellighed, og at der er en sund respekt for det, de andre kan, uden at man nødvendigvis selv topper i samme disciplin. 

Vi har gennem årene tiltrukket mange familier fra hele verden. Ikke mindst nu, hvor vi har vores internationale afdeling. Perspektivet har altid været, at børnenes horisont og accept af andre udvides, når man vokser op med mennesker, der har forskellige indfaldsvinkler på tilværelsen. 

Man kan med nogen ret hævde, at vi har en overvægt af stærke familier. Den styrke forpligter, og giver os de muligheder, der skal til for at hjælpe familier, hvor ikke alt kører på skinner. 

Da Odense i sin tid modtog flygtninge fra Syrien, tilbød vi at åbne for nogle af disse familiers børn. I forbindelse med Odense Kommunes planer om ”af-gettoficering” af bl.a. Vollsmose, flyttes familier rundt i Odense. Det betyder, at en del børn også må skifte skole. I de tilfælde, hvor det giver mening, vil vi tilbyde at hjælpe nogle af disse familier, når der opstår pladser på skolen, og dermed skabe en tryg, ny dagligdag for børnene. Vores eneste betingelse er, at familierne ønsker den skoleform, vi tilbyder, og at de bakker op om den. Det betyder ikke, at vi pludselig vil modtage mange nye børn, men at vi over en længere periode vil tilbyde pladser, når de opstår. Vi er overbeviste om, at også disse børn vil kunne give os værdifulde nye vinkler på tilværelsen. 

 

Trivsel på skolen

Nok har vi mange børn med et stort mentalt overskud på skolen, alligevel undgår kun de færreste en skoletid uden ridser i lakken. Igennem de seneste 6 år har vi haft intensivt fokus på at hjælpe de elever, der i perioder mistrives af den ene eller anden grund. I vores forårsSFO og 0. klasser anvender vi Mary Fonden og Red Barnets antimobbeprogram ”Fri for Mobberi”. I 1., 3. og 6. klasse tager det såkaldte ART-program (Aggression Replacement Training) over. Her er fokusområderne ærlighed, åbenhed, gruppepres, loyalitet, respekt, omsorg, én god ven kontra mange bekendte, hjælpsomhed, ansvarlighed, retfærdighed mm. I 7.-9. klasse fortsætter vi med MOT. MOT (på dansk ”mod”) er bygget op af ung-til-ung-formidling, øvelser, gode fortællinger, dialog og rollespil for at gøre de unge bevidste om værdien i at træffe egne valg, tage vare på hinanden og vise mod: Mod til at leve, mod til at sige nej og mod til omsorg. I løbet af det sidste skoleår har vi uddannet yderligere to MOT-ambassadører således, at vi nu har 5 certificerede MOT-instruktører på skolen.

Derudover har vores trivselslærer Rikke Sonne mange samtaler med elever, der ønsker en snak om store og mindre ting med en neutral person. I denne sammenhæng er Rikke Sonne ligeledes blevet certificeret som sorgvejleder.

 

Idrætsstævner det kommende år

Skoleårets helt store begivenhed var uden tvivl vores sommerlejr på ”Sletten” ved Himmelbjerget, som vi gentager hvert 4. år. De aktiviteter vi husker bedst, er dem der går på tværs af klasser og aldre, fordi de er med til at samle skolen til én stor familie. Vi vil forsøge at bringe denne ånd med ind i det nye skoleår og planlægger derfor en række idræts- og sportsarrangementer, der går på tværs af klasser og afdelinger. Et par af disse kommer til at foregå i Odense Idrætspark, hvor eleverne skal dyste på alt lige fra længdespring til 100-meterløb og orienteringsløb.

 

Det store rum i Strudsen – igen, igen

På det helt lavpraktiske plan er mange detaljer faldet på plads i løbet af skoleåret. Vores smertensbarn de seneste 1 ½ år har været det store lokale i vores SFO. Det begyndte med konstatering af skimmelsvamp i 2018, hvilket betød, at alt måtte rives ned og genopbygges - inkl. gulv, loft og puds på væggene, varme og el-installationer. Februar 2019 stod alt færdigt. Efter blot 5 dage blev lokalet ramt af en vandskade, der lynhurtigt forvandlede gulvet til et bakkelandskab. Efter en del tovtrækkeri med entreprenører, ingeniører og forsikringsselskaber i løbet af skoleåret glædede vi os til genåbningen i marts. Så langt nåede vi dog ikke. Coronakrisen rullede ind over Europa, og alt blev som bekendt lukket ned. Nu venter vi blot på, at afstandskravet bliver lempet, så vi kan indvi rummet – for tredje gang.

 

Nyt valgfag: ”Teknologi & Design” i 7. og 8. klasse

Som nævnt i tidligere årsbreve, har vi de senere år haft fokus på naturfagene, som har stået lidt i skyggen af vores fokus på tidlig sprogundervisning. Vi indførte derfor for 5 år siden et nyt fag i 5. og 6. klasse, vi kalder Teknologi & Design. Det viste sig at være lidt forud for sin tid, da folkeskolen i næste skoleår indfører dette fag som valgfag i 7. og 8. klasse med afsluttende eksamen i 8. klasse. I folkeskolen kalder man faget håndværk og design, mens vi med navnet Teknologi & Design betoner teknologi-delen i vores fortolkning af faget. For de elever, der vælger Teknologi & Design i 7. og 8, vil faget således strække sig over sammenlagt 4 år her på skolen. 

De elever, der ønsker at fortsætte med musik, vælger musik som valgfag. Dette afsluttes ligeledes med en prøve i 8. klasse.

 

STEM – nyt samarbejde med SDU og Dansk Teknologisk Institut 

De seneste år har vi søgt at skærpe sammenhængen mellem forskellige fag. I matematikundervisningen har eleverne fx arbejdet med kodning af ultra:bits og i Teknologi & Design er vi kommet nærmere kodning af robotter og 3D-printning. I det kommende skoleår sætter vi fokus på STEM-fagene (Science, Technology, Engineering, Mathematics). STEM er science, der inkorporerer matematik, teknologi og engineering - og samtidig science og matematik koblet via teknologi og engineering. Via vores samarbejde med SDU og DTI (Dansk Teknologisk Institut) har vi fået en enestående mulighed for at være med som testskole i et stort anlagt projekt, der strækker sig over de kommende år. I første omgang er det én af vores internationale klasser der får tilbudet. Senere er det tanken, at vi vil udbrede de erfaringer, vi får herfra til resten af skolen.

 

Fra renovering til totalrenovering af naturfagslokalerne

Skoleårets helt store projekt var renovering af vores naturfaglige lokaler fysik/kemi, geografi og biologi i Slotsgade. Tidligere opfattede man disse fag som enkeltstående fag. I dag hænger de i langt højere grad sammen, hvilket de nye lokaler afspejler. 

Som det er de fleste bekendt, følger der ofte overraskelser med, når man renoverer gamle huse. Det gjorde der også i vores bygning i Slotsgade, som er fra 1878. For at gøre en lang historie kort endte det med, at vi måtte totalrenovere hele etagen. Det betyder, at vi i dag har et stort biologi/geografilokale samt to fysik/kemi-lokaler i kælderen. Derudover har vi et fuldt udrustet fysiklokale på 2. salen. Da vi alligevel havde sprængt alle budgetter, valgte vi at gøre det med manér og samtidig udskifte stort set alt fysik/kemi/biologiudstyr. Dog på nær vores gamle skelet (Peter), som på trods af en manglende fod, stadig tjener sit formål.

 

Også vores natur & tekniklokale for 1. til 4. klasse (tidligere fysik/kemilokale) er blevet renoveret og ført up to date. Mere fleksibelt og uden faste borde og stole, men i stedet trapper, hvor børnene både kan sidde, stå og arbejde.

 

Sidst men ikke mindst vil vores legeplads i Slotsgade få sig en tiltrængt omgang. Lige nu ser den rædsom ud. Det gør den ikke efter sommerferien!

 

Nyt musiktilbud til de helt små i SFO’en

Hver tirsdag eftermiddag forvandles skolen til en musikskole. Syv musiklærere fra Odense Musikskole underviser vores elever i tværfløjte, obo, fagot, klarinet, basun, trompet og slagtøj. Musikskolen tilbyder både soloundervisning, hold og samspil i vores to husorkestre ”Sound Explosion” og ”HH-Winds”. Denne undervisning retter sig mod elever i 2. klasse og opefter og er uden ekstra betaling for de børn, der går i SFO’en og ”Klubben” for 4. klasserne.

Som et nyt forsøg vil vi nu gøre en ekstra indsats for de helt små i 0. og 1. klasse samt P1 og P2 (Primary School) i forbindelse med SFO’en. Hver mandag fra kl. 14.15 – 15.00 åbner musiksværkstedet ”Snurretoppen” for de børn, der har særlig appetit på musik. Antallet af elever er naturligvis begrænset, og vi vender tilbage med et par prøveeftermiddage samt en plan for tilmelding.

I august vender vi ligeledes tilbage med tilmeldingerne til Odense Musikskoles undervisning på skolen.

 

Skolepenge - kun via BetalingsService 

Skolepengene næste år bliver kr. 1.875,- pr. måned i 12 måneder for det første barn og kr. 1.775,- for det andet. Tredje barn er fortsat gratis – dog med undtagelse af børnehaveklassen. Vores semi-internationale tilbud, hvor vi har omkring 60 elever, koster uændret 800,- pr. måned. Dog er undervisningen uden ekstra udgift for forældre, der har børn i vores skolefritidsordning ”Strudsen” (dvs. 0. – 3. klasse/P1-P4) eller ”Klubben” for 4. klasserne.

Skolepengene betales første gang den 1. august og sidste gang den 1. juli. Ved udmeldelse betales for den måned, barnet forlader skolen samt den følgende. NB: Elever kan ikke udmeldes pr. 1/6 eller 1/7, men først pr. 1/8.

Betalingen kan udelukkende ske via BetalingsService i Jyske Bank (opret PBS-betalingen via jeres netbank). Ønsker man at betale via f.eks. netbank, pålægges 200,- ekstra pr. elev pr. måned, da disse betalinger skal håndteres manuelt af kontoret.

Familier, der har særligt behov, kan søge om tilskud til skolepengene og SFO gennem Friplads- og opholdsstøtteudvalget. Ansøgningsskemaet fås på skolens kontor og skal returneres senest den 24. august 2020. Beløbet er dog yderst beskedent og afhængigt af indkomst. 

 

Fritidsordningen ”Strudsen” samt ”Klubben” for 4. klasse

Fritidsordningen er åben for elever fra børnehaveklasserne til og med 3. klasse samt for Primary 1 til 4. Ordningen er med få undtagelser åben på alle skoledage fra kl. 13.05 – 16.15. 

For eleverne i 4. klasse samt P5 og 6 fortsætter vi med ”Klubben”, som er tilrettelagt efter de lidt større børns ønsker og interesser (separat information er lagt på ForældreIntra).

Vores skolefritidsordninger koster det samme, uanset om børnene bruger den hver dag eller blot en gang imellem. I 2020/21 er prisen fortsat kr. 1.250,- pr. måned, hvilket inkluderer evt. undervisning på Odense Musikskole hver tirsdag op til 4. klasse og P6 samt engelskundervisning for vores semi-internationale elever (dvs. danske elever med engelsktalende familier).

I forbindelse med SFO er der også mulighed for at gå til undervisning i klaver, idet skolen stiller lokaler/instrumenter til rådighed for eksterne musiklærere. Dog har vi intet med betalingen at gøre; den aftales med den enkelte underviser.

 

Rigtig god sommerferie og på gensyn onsdag den 12. august, hvor vi håber at kunne vende tilbage til mere normale tilstande. Dog regner vi med fortsat loft over, hvor mange vi kan være forsamlet inden døre og begynder derfor forskudt og (desværre) uden deltagelse af forældre:

 

Mange venlige hilsner

Henrik N. Jørgensen