Slotsvænget 1-3 & 4

5000 Odense C

Plan for trivselsarbejdet på Henriette Hørlücks Skole og Odense International School

 

Børns trivsel er fundamentet for udvikling og læring. Derfor prioriteres trivselsarbejdet på Henriette Hørlücks Skole og Odense International School højt fra start til slut.

 

Formål: at opbygge et samlet trivselstilbud til vores elever og familier i erkendelse af, at arbejdet med trivsel og positive klassemiljøer og relationer ikke er et quick fix.

 

Mål med trivselsarbejdet på Henriette Hørlücks Skole og Odense International School er: at opbygge trygge og tillidsfulde klassemiljøer for at skabe optimale rammer for både den enkelte og gruppen. At forebygge og gribe ind over for mobning - så tidligt som muligt såvel som gennem hele skoleforløbet.

 

Trivsel og tryghed - de voksnes ansvar. Forskning gennem de seneste årtier viser, at man i skolesammenhæng har været tilbøjelige til at fokusere på enkeltindivider, når der mobbes og er dårlig trivsel i klasser - på 'mobbere(n)' og 'mobbeofferet'.  Man bør i stedet forebyggende fokusere på at skabe trygge fællesskaber/ klassemiljøer. Det er afgørende, at arbejdet sker løbende, og at klasselæreren og øvrige hovedlærere er involveret. 

Definition på trivsel: Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gå-på-mod, handlekraft og glæde ved livet.

 

Definition på mobning: Mobning handler om udstødelse - eksklusion - af et socialt fællesskab. Mobning foregår i et gruppefællesskab og er karakteriseret ved gentagne udstødelseshandlinger, som står på i en længere periode. Mobning er et symptom på utryghed. Se Definition af mobning for uddybning.

 

"Det allerbedste middel mod mobning og social eksklusion er at støtte børn i tolerante og positive børnefællesskaber. Voksne - både forældre, lærere og fagfolk, der i fritiden arbejder med børn - spiller en vigtig rolle som guide og rollemodel for børnenes sociale liv og er således afgørende for forebyggelsen af mobning." (fra friformobberi.dk)

 

Mobningens mekanismer - et nyt mobbesyn

 

Tre overordnede programmer i løbet af skoletiden samt ét gennemgående

  • "Fri for mobberi" (MaryFonden). Forårs-SFO – 2. Klasse/P3: Red Barnet for førskolebørn og indskoling:  Primært klasselærerarbejde.

  • 1.-6. klasse: ART-forløb i 1., 3. og 6. klasse, P2, P4 og S7

  • 7.-9. klasse/S8-11: MOT Danmark motdanmark.dk (samt præsentation for 6. klasse):

7. klasse: 5 forløb/moduler årligt à 2½-4 lektioner

8. klasse: 4 forløb/moduler årligt à 2½-4 lektioner

9. klasse: 3 forløb/moduler à årligt 2½-4 lektioner

 

Min skole – min ven!

Materialet, der hører til Red Barnets "Min skole – min ven!" og som anvendes på skolens årlige trivselsdag første fredag i marts og løbende af klasselæreren, er med til at binde alle klassetrin sammen og fremhæve det vigtige af, at trivselsarbejde er en fortløbende proces, der skal følge børnene, fra de starter på skolen, til de forlader den igen.  
 

Hvorfor tre forskellige programmer?

Vi ønsker variation med sammenhæng og de tre tilbud er nært beslægtede og det giver derfor god mening at anvende dem i forlængelse af hinanden. Variationen gør, at elever (samt lærere og pædagoger) bevarer nysgerrigheden og gejsten for at arbejde med at forbedre klassemiljøer.

 

Fri for mobberi, se www.friformobberi.dk

 

ART

1. kl. (6 uger à 2 gange pr. uge)

De sociale færdigheder kombineres med fysiske trivselsaktiviteter herunder samarbejdsøvelser og elementer fra ”Fri for Mobberi”.

 

3. kl. (6 uger à 2 gange pr. uge)

De sociale færdigheder kombineres med fysiske trivselsaktiviteter herunder samarbejdsøvelser, diverse aldersrelaterede dilemmaer (nøgleord: ærlighed, åbenhed, gruppepres, loyalitet, respekt, omsorg, én god ven kontra mange bekendte, hjælpsomhed, ansvarlighed, retfærdighed mm.) samt vredes- og frustrationshåndtering. På dette klassetrin spilles der små rollespil ud fra de forskellige emner, hvor eleverne gennemgår trinene via skuespil og efterfølgende debat.

 

6. kl. (6 uger à 2 gange pr. uge)

De sociale færdigheder kombineres med fysiske trivselsaktiviteter herunder samarbejdsøvelser, diverse aldersrelaterede dilemmaer (nøgleord: ærlighed, åbenhed, gruppepres, loyalitet, respekt, omsorg, én god ven kontra mange bekendte, hjælpsomhed, ansvarlighed, retfærdighed mm.) samt vredes- og frustrationshåndtering. På dette klassetrin spilles der små rollespil ud fra de forskellige emner, hvor eleverne gennemgår trinene via skuespil og efterfølgende debat.

 

Som en ekstra dimension tales der i 6. kl. om de forskellige karakteregenskaber der primært viser sig i dilemmacases. Eleverne forestå yderligere en selvvalgt social færdighed for resten af gruppen.

 

MOT

MOT er et trivselsprogram målrettet 7.-9. klassetrin. MOT er bygget op af ung-til-ung-formidling, øvelser, gode fortællinger, dialog og rollespil for at gøre de unge bevidste om værdien i at træffe egne valg, tage vare på hinanden og vise mod. Dette er med til at gøre MOT til en velegnet fortsættelse af ART-forløbene tidligere i børnenes skoleforløb på Henriette Hørlücks Skole og Odense International School.

4 principper:

  1. Vi arbejder på forkant

  2. Vi forstærker det positive

  3. Vi ser på det hele menneske

  4. Vi bruger ansvarlige kulturbyggere til at inkludere andre

De tre grundpiller i MOT

MOD til at leve

MOD til at sige nej

MOD til omsorg